mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Uchwały Senatu PWST - 2019 rok

Uchwały Senatu AST - 2019 rok

POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 5 MARCA 2019 r.

Uchwała nr 59/2016-2020 Senatu AST z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: zgłoszenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej
Uchwała nr 60/2016-2020 Senatu AST z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: zmian w składzie Senackiej Komisji Socjalnej


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 25 MARCA 2019 r.

Uchwała nr 61/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: nagrody ministra za całokształt dorobku
Uchwała nr 62/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: uzgodnienia regulaminu studiów
Uchwała nr 63/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie:oceny okresowej nauczycieli akademickich

Załącznik nr 1 Szczegółowy tryb dokonywania okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich w AST

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz ewaluacyjny osiągnięć pedagoga
Załącznik nr 2 – Formularz dotyczący wypełniania obowiązków dydaktycznych
Załącznik nr 3 – Całościowa ocena pracy pedagoga
Załącznik nr 4 – Upoważnienie
Załącznik nr 5 – Protokół z hospitacji


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 29 KWIETNIA 2019 r.

Uchwała nr 64/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu studiów

Załącznik nr 1 – Regulamin studiów

Uchwała nr 65/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyboru członków Rady Uczelni
Uchwała nr 66/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni
Uchwała nr 67/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zasad pobierania opłat od studentów oraz warunków i trybu zwalniania z opłat
Uchwała nr 68/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa
Uchwała nr 69/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2018
Uchwała nr 70/2016-2020 Senatu AST z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz podziału wyniku finansowego


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 17 CZERWCA 2019 r.

Uchwała nr 71/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2018
Uchwała nr 72/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2019 rok
Uchwała nr 73/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020
Uchwała nr 74/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów magisterskich na rok akademicki 2020/2021

Załącznik 1 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim w Krakowie w roku akademickim 2020/2021
Załącznik 2 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Reżyserii Dramatu, specjalność: reżyseria teatralna 2020/2021
Załącznik 3 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Reżyserii Dramatu, specjalność: dramaturgia 2020/2021
Załącznik 4 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu 2020/2021
Załącznik 5 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu, kierunek: aktorstwo 2020/2021
Załącznik 6 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu, kierunek: reżyseria 2020/2021
Załącznik 7 – Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu 2020/2021

Uchwała nr 75/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: pensum dydaktycznego na rok akademicki 2019/2020
Uchwała nr 76/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: potwierdzenia wyboru członka Rady Uczelni

Uchwała nr 77/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni
Uchwała nr 78/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Uczelni
Uchwała nr 79/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: kontynuowania umowy z zagraniczną uczelnią artystyczną
Uchwała nr 80/2016-2020 Senatu AST z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały Senatu nr 60/2012-2016 z dnia 14 września 2015 roku


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 11 LIPCA 2019 r.

Uchwała nr 81/2016-2020 Senatu AST z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2016-2020 Senatu AST z dnia 11 lipca 2019 r. – projekt statutu AST

Załącznik nr 1 do projektu statutu AST – Ordynacja Wyborcza AST w Krakowie
Załącznik nr 2 do projektu statutu AST – Tryb i warunki przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego w AST w Krakowie
Załącznik nr 3 do projektu statutu AST – Regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa AST w Krakowie


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 23 WRZEŚNIA 2019 r.

Uchwała nr 82/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie:
uchwalenia statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82/2016-2020 Senatu AST – statut AST

Załączniki do statutu AST:

Załącznik nr 1 do statutu AST – Ordynacja Wyborcza AST w Krakowie
Załącznik nr 2 do statutu AST – Tryb i warunki przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego w AST w Krakowie
Załącznik nr 3 do statutu AST –
Regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa AST w Krakowie

Uchwała nr 83/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: w sprawie: przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 83/2016-2020 – Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Załączniki do Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Załącznik nr 1 – wniosek o wyznaczenie promotora
Załącznik nr 2 – wyznaczenie promotora
Załącznik nr 3 – protokół z weryfikacji uzyskania efektów uczenia się
Załącznik nr 4 – wniosek o wszczęcie postępowania
Załącznik nr 5 – wzór uchwały dot. obrony rozprawy doktorskiej
Załącznik nr 6 –
ramowy przebieg obrony rozprawy doktorskiej

Uchwała nr 84/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 84/2016-2020 Senatu AST – Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Załączniki do Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Załącznik nr 1 – podanie o zgodę na podjęcie starań zmierzających do uzyskania stopnia doktora habilitowanego
Załącznik nr 2 – decyzja Składu opiniującego odnośnie zgody podjęcie starań zmierzających do uzyskania stopnia doktora habilitowanego i pokrycia przez AST kosztów postępowania
Załącznik nr 3 – decyzja Składu opiniującego odnośnie poparcia lub braku poparcia dla przeprowadzenia w AST postępowania (z propozycjami recenzentów)
Załącznik nr 4 – harmonogram postępowania habilitacyjnego
Załącznik nr 5 –
uchwała komisji habilitacyjnej

Uchwała nr 85/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: dostosowania programów studiów

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 85/2016-2020 Senatu AST – program studiów – Wydział Aktorski w Krakowie
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 85/2016-2020 Senatu AST – program studiów – Wydział Reżyserii Dramatu
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 85/2016-2020 Senatu AST – program studiów – Wydział Aktorski we Wrocławiu
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 85/2016-2020 Senatu AST – program studiów – Wydział Lalkarski we Wrocławiu na kierunku reżyseria

Uchwała nr 86/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: ustalenia programu studiów na kierunku aktorstwo teatru lalek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 86/2016-2020 Senatu AST – program studiów – Wydział Lalkarski we Wrocławiu na kierunku aktorstwo teatru lalek

Uchwała nr 87/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na kierunek aktorstwo teatru lalek

Załącznik do Uchwały nr 87/2016-2020 Senatu AST – warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na kierunek aktorstwo teatru lalek

Uchwała nr 88/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 88/2016-2020 Senatu AST – wzór dyplomu ukończenia studiów
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 88/2016-2020 Senatu AST –
opis dyplomu ukończenia studiów

Uchwała nr 89/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego wydawanych przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 89/2016-2020 Senatu AST – wzór dyplomu doktorskiego wydawanego przez AST
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 89/2016-2020 Senatu AST – wzór dyplomu habilitacyjnego wydawanego przez AST

Uchwała nr 90/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: zmiany regulaminu studiów

Załącznik do Uchwały nr 90/2016-2020 Senatu AST – Załącznik nr 4 do Regulaminu studiów – dot. asystentur oraz spektakli realizowanych przez studentów kierunku reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu

Uchwała nr 91/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: w sprawie: uchylenia uchwały Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie nr 53/2016-2020 z dnia 22 czerwca 2015 roku

Uchwała nr 92/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie:
zmiany Uchwały nr 75/2016-2020 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie pensum dydaktycznego na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 93/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii o kandydatach na funkcje dziekanów

Uchwała nr 94/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: w sprawie:
zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2019


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Uchwała nr 95/2016-2020 Senatu AST z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji ds. oceny kadry dydaktycznej

Uchwała nr 96/2016-2020 Senatu AST z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji ds. nagród i odznaczeń

Uchwała nr 97/2016-2020 Senatu AST z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji dyscyplinarnej ds. studentów

Uchwała nr 98/2016-2020 Senatu AST z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów

Uchwała nr 99/2016-2020 Senatu AST z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: powołania uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich

Uchwała nr 100/2016-2020 Senatu AST z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji ds. stopni i tytułów naukowych

Uchwała nr 101/2016-2020 Senatu AST z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: powołania stałego składu opiniującego w sprawie postępowań o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 102/2016-2020 Senatu AST z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: powołania składów orzekających dla przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 103/2016-2020 Senatu AST z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: zawarcia umowy w ramach Programu Erasmus+ pomiędzy Akademią Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie a uczelnią Iceland University of the Arts w Reykjavíku (Islandia)

Uchwała nr 104/2016-2020 Senatu AST z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Krzysztofowi GrębskiemuOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 31.12.2021
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 12.05.2017
Dokument oglądany razy: 11 589